Buku Kami

Showing 1–24 of 790 results

 • 10 Sahabat Nabi SAW. yang Dijamin Masuk Surga

  Rp23.000

  Buku yang ada ditangan pembaca budiman ini merupakan terjemahan dari buku bahasa Arab dengan judul  Al-Asyrah Al- Mubasysyirun Bi Al-Jannah, Karya Dr. Muhammad Ali Al-Quthub.

  Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kandungan buku ini, terutama mengenai sikap hidup , perilaku, keimanan, dan perjuangan para sahabat Rasulullah SAW yang menjadikan mereka sebagai orang-orang pilihan Allah SWT untuk masuk surga tanpa melalui hisab.

  Quick View
 • 100 Shalawat Nabi Paling Berkhasiat

  Rp17.500

  Kita akan menyadari betapa perlunya membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Bila kita mengetahui betapa agungnya kedudukan beliau dalam ibadah. Dinyatakan dalam berbagai hadis sahih bahwa kita disunahkan membaca shalawat atas beliau; ketika mendengar adzan dan setelahnya,ketika masuk dan keluar mesjid, ketika tahiyat awal dalam shalat, ketika takbir dalam shalat i’d, ketika qunut, ketika mengakhiri doa , malam hari jum’at , ketika ziarah kubur, ketika menyembelih, dan ketika berada dalam majelis.

  Melihat kedudukan shalawat yang sangat agung ini, membaca shalawat atas beliau itu menurut para ulama laksana stempel ibadah.

  Quick View
 • 1000 Babasan Jeung Paribasa Sunda

  Rp15.000

  Buktosna, dona sawatawis paguneman para guru basa Sunda, diantawisna nalika lumangsung kongrès Basa Sunda taun 1993 di Gedung Merdèka Bandung, seueur anu ngangluh kirangna buku pangdeudeul pangajaran basa Sunda kanggo ngawulangkeun kabeungharan kecap, kalebet babasan sareng paribasa.

  Kumargi kitu, sim kuring saparakanca nyobi-nyobi nyusun ieu buku anu dijudulan 1.000 Babasan jeung Paribasa Sunda. Unggal babasan jeung paribasa, diwuwuhan ku conto larapna dina kalimah, supados langkung kahartos. Disagedengeun diancokkeun kanggo pangdeudeul pangajaran disakola-sakola, ieu buku ogè tiasa dianggo kusakumna masyarakat umum. Kumargi kitu, conto-conto larapna dina kalimah ogè henteu dihususkeun di sabuderan sakola sareng pangajaranna baè.

  Quick View
 • 1000 Kunci Kebahagiaan Suami Istri

  Rp16.500

  Bingkai kuat bagi hidup rumah tangga adalah rasa cinta, saling mengahargai dan mengedepankan toleransi antara suami istri.

  Setiap kali istri pandai menyenangkan suami dengan kebersihan dan kecantikannya, akan bertambah pula ketertautan suami kepadanya.

  Suami yang sukses adalah suami yang setia kepada istrinya dan jujur dalam ucapan dan perbuatannya.

  Quick View
 • 115 Ikhtisar Roman Sastra Indonesia

  Rp22.000

  Dengan terbitnya buku ini, orang-orang yang tertarik pada suatu karya roman dan belum sempat membaca karya aslinya akan sedikit terobati dengan membaca ringkasannya. Hal tersebut diharapkan akan mengunggah keinginan pembaca untuk menikmati karya aslinya. Lebih jauh lagi, pengamatan terhadap isi buku ini paling tidak dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan roman sastra Indonesia dalam kurun waktu diatas.

  Selain sangat bermanfaat bagi para siswa SLTP dan SLTA , buku ini dapat juga dimanfaatkan oleh para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia diberbagai Universitas, serta semua pihak yang peduli dan ingin menambah wawasan mengenai Kesustraan Indonesia.

  Quick View
 • 1700 Peribahasa Indonesia

  Rp12.500

  Sesuai dengan jumlah isi peribahasanya, maka buku ini kami beri judul “1700 Peribahasa Indonesia”.

  Buku ini sangat bermanfaat bagi murid-murid Sekolah Dasar dari kelas VI untuk merangsang mereka guna mencintai Bahasa Indonesia dan juga mencintai Budaya peninggalan nenek moyang kita. Kita semua maklum , bahwa peribahasa ini merupakan rangkaian kata atau kalimat efektif yang menggambarkan perbuatan-perbuatan yang baik maupun kurang baik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat kita.

  Untuk memudahkan para pemakai setiap kata yang sudah jarang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari, kami berikan sinonimnya yang dilampirkann dibagian akhir buku ini.

  Quick View
 • 20 Harapan Orang Tua terhadap Anak

  Rp22.500

  Setiap orang tua juga ingin anaknya menjadi anak yang saleh, menghormati kedua orang tua, serta berbakti. Beberapa harapan sebagai orang tua dapat anda temukan dalam buku ini. Semoga bermanfaat dan tidak hanya berupa harapan belaka, tetapi juga dapat dijadikan acuan dan semangat dalam mendidik anak.

  Pendidikan pertama dan utama bagi anak adalah orang tua. Mereka bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan perkembangan anak, karena sukses tidaknya anak sangat bergantung pada pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Kesuksesan anak merupakan cermin atas kesuksesan orang tua.

  Quick View
 • 200 Fatwa Aktual An-Nawawi (Aqidah, Syariah, Akhlaq)

  Rp16.500

  Buku ini terjemahan dari kitab FATAAWA AL-IMAM AN-NAWAWI yang dikumpulkan dan ditertibkan secara sistematis oleh salah seorang murid beliau, yaitu Syeikh’ Alauddin Ibnul Aththar.

  Selain itu, kami juga mengambil fatwa-fatwa Imam An-nawawi yang tersebar dalam kitab-kitab karangan beliau, seperti dari kitab Syarah (Hadist) Muslim, Al-Majmu’, Syarah Al-Muhadzdzab, Al-Adzkar dan At-Tibyaan.

  Kami juga menyadur sedikit pendapat Ulama Asy-Syafi’i dari kitab Rahmatul Ummah Fikhtilaafi Ai’mmah dan Al-Fiqhu’alal Madzaahibil Arba’ah. Pembahasan yang penting dalam buku ini adalah berbagai masalah aktual kegamaan, yaitu sekitar (aqidah, Syariah, dan akhlak).

  Quick View
 • 207 Doa-doa Pilihan

  Rp21.000

  Dalam buku ini terdapat sejumlah doa penting yang sewaktu-waktu kita butuhkan tatkala kita terdesak sesuatu. Sebagian doa ini telah teruji keampuhannya sebagaimana dialami oleh para habib.

  Berbicara tentang keampuhan doa, erat sekali kaitannya dengan diri orang yang berdoa sendiri. Dalam hal ini, seorang ulama besar Arab Syaikh Ali Bin Muhammad Yasin dalam kitabnya Mahlan Ayuhar Ruqat , mengatakan, sebenarnya doa merupakan upaya paling dahsyat dalam menangkal musibah dan mencapai tujuan.

  Quick View
 • 256 Kunci Pembuka Rahmat Ilahi

  Rp27.500

  Setiap manusia sangat mendambakan rahmat Tuhan dan berdoa mengharapkan rahmat itu, namun sudahkah manusia memperoleh semua itu , atau sudah memperoleh tapi tidak merasa sehingga kurang disukuri ? atau sudah memperoleh tapi kurang mengandung berkah ? atau belum memperoleh dengan usaha yang maksimal dan berdoa hingga putus asa ?

  Buku karya Abu Anas Shalahudin Mahmud As-Sa’id ini berjudul Tsalaatsu Mi’ah Miftah min Mafatih Ar-Rahmah (256 Kunci Pembawa Rahmat Ilahi), menjawab semua permasalahan secara jelas dan padat. Rahmat itu ibarat harta karun, tidak akan dapat dibuka tanpa kunci yang pas. Buku ini memberi kita kunci-kunci yang dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu rahmat tersebut.

  Quick View
 • 2700 Peribahasa Indonesia

  Rp18.500

  Buku peribahasa berjudul 2700 Peribahasa Indonesia ini disajikan lengkap dengan bahasa yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Buku ini ditujukan untuk seluruh siswa, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta para pembaca yang ingin memperluas pengetahuan tentang peribahasa Indonesia.

  Pada bagian akhir dikemukakan daftar kosakata untuk mempermudah pembaca memahami arti kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kami harapkan agar para pembaca dapat memahaminya.

  Quick View
 • 3700 Peribahasa Indonesia

  Rp27.500

  Buku peribahasa berjudul 3700 Peribahasa Indonesia ini disajikan lengkap dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga mudah dimengerti. Buku ini ditujukan untuk seluruh siswa, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta para pembaca yang ingin memperluas pengetahuan tentang peribahasa Indonesia.

  Pada bagian akhir dikemukakan daftar kosakata untuk memudahkan pembaca memahami arti kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kami harapkan agar pembaca dapat memahaminya.

  Quick View
 • 45 Soft Skills Kepemimpinan

  Rp75.000

  Pada akhirnya perusahaan-perusahaan mulai menghargai nilai-nilai pegawai, kompetensi diwilayah soft skills berhubungan dengan penilaian kinerja positif dan peningkatan gaji. Soft skills juga telah menjadi pertimbangan yang signifikan bagi perusahaan dalam usaha rekrutmen. Kajian terbaru menekankan nilai ditempat kerja  yang menunjukan bahwa soft skills mungkin indikator kinerja yang sama andalnya dengan kualifikasi penguasaan atau pengalaman teknis yang lebih tradisional. Satu kajian menemukan ciri-ciri, seperti kehati-hatian (conscientiousness) dan penerimaan (agreeableness) menjadi prediktor yang sama akuratnya untuk kesuksesan kerja dengan kemampuan kognitif dan akurasi.

  Quick View
 • 5700 Peribahasa Indonesia

  Rp30.000

  Buku peribahasa berjudul 5700 Peribahasa Indonesia ini disajikan lengkap dengan bahasa yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Buku ini ditujukan untuk seluruh siswa, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta para pembaca yang ingin memperluas pengetahuan tentang peribahasa Indonesia.

  Pada bagian akhir, dikemukakan daftar kosakata untuk memudahkan pembaca memahami arti kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kami harapkan agar pembaca dapat memahaminya.

  Quick View
 • 7700 Peribahasa Indonesia

  Rp48.500

  Buku yang berjudul 7700 Peribahasa Indonesia ini disajikan lengkap dengan bahasa yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Buku ini dapat digunakan pada semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta para pembaca yang ingin memperluas pengetahuan tentang peribahasa Indonesia.

  Pada bagian akhir dikemukakan daftar kosakata untuk memudahkan pembaca memahami arti kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kami harapkan pembaca dapat mudah memahaminya.

  Quick View
 • Administrasi dan Supervisi Pendidikan

  Rp27.000

  Buku ini menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan administrasi akademik di sekolah tingkat dasar dan menengah serta dikupas pula mengenai administrasi pendidikan di perguruan tinggi dengan mengambil contoh konkret di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Tarbiyyah.

  Selain itu, buku ini juga menguraikan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Oleh karena itu, dengan membaca buku ini, diharapkan para pengguna buku ini akan memperoleh tambahan informasi yang aktual tentang permasalahan terkini.

  Semoga buku ini dapat memberikan manfaat secara maksimal untuk para penggunanya.

  Quick View
 • Administrasi Kepegawaian Negara

  Rp55.000

  Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelengaraaan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

  Secara fungsional, administrasi kepegawaian negara adalah mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia sebagai usaha kerja sama dalam merumuskan tujuan, sasaran pokok kebijaksanaan politik, dan menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok/kebijaksanaan politik itu. Adapun secara estetika, administrasi kepegawaian negara adalah seni memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai lama dengan cara sedemikian rupa, sehingga diperoleh hasil dan jasa yang maksimal secara kuantitatif dan kualitatif.

  Quick View
 • Administrasi Keuangan Negara

  Rp62.000

  Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara.

  Pembahasan mengenai keuangan negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai masalah Anggaran Negara Republik Indonesia, sebaliknya pembahasan mengenai Anggaran Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai keuangan negara. Dengan kata lain, masalah Anggaran Negara berkaitan erat dengan masalah keuangan negara.

  Quick View
 • Administrasi Pembangunan

  Rp55.000

  Administrasi pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan petunjuk MPR yang dituangkan dalam GBHN. Administrasi pembangunan diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan pada tingkat memadai, sehingga pembangunan dapat dikatakan berhasil.

  Berdasarkan teori ekonomi (pertumbuhan dihasilkan oleh investasi), administrasi pembangunan juga harus mampu merangsang niat menabung masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Rangsangan tersebut dilakukan melalui kebijaksanaan makro, sektoral, dan regional yang memberikan pengaruh, bimbingan, dan dukungan pada kegiatan ekonomi masyarakat.

  Quick View
 • Administrasi Pendidikan

  Rp45.000

  Buku Administrasi Pendidikan

  Cetakan Ke 1; April 2017

  16 x 24 cm; 282 hlm; HVS

  ISBN 978-979-076-658-7

  Quick View
 • Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas

  Rp30.000

  Agama dalah seperangkat doktrin, kepercayaan, atau sekumpulan norma dan ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya. Adapun keberagamaan adalah penyikapan atau pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, kepercayaan, atau ajaran Tuhan itu, yang tentu saja menjadi bersifat relatif. Hal ini karena setiap penyikapan terikat oleh sosio-kultural, dan setiap lingkungan sosio-kultural, dan setiap lingkungan tersebut sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang agamanya. Dari sinilah muncul keragaman pandangan dan paham keagamaan.

  Namun demikian, pandangan yang beragam itu sebenarnya semakin menunjukan adanya kesatuan diantara (para penganut) agama-agama yang secara intuitif telah ditangkap oleh Scheilermarcher ktika ia mengatakan bahwa semakin pesat kemajuan dalam agama, semakin tampak bahwa dunia keagamaan adalah satu kesatuan yang tak terbagi. Demikian pula, Max Muller yang mengatakan bahwa hanya ada satu agama yang disitu mereka termasuk atau dapat dimasukkan.

  Quick View
 • Agama dan Konflik Sosial

  Rp60.000

  Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam menyatukan persepsi kehidupan masyarakat tentang harapan hidup sebagai salah satu arah kehidupan sosial yang proses pemolaannya lebih sistematis dan mendarah daging. Dalam pemolaan perilaku sosial agama memasuki hati nurani manusia sehingga akal pikiran utama mencari makna hidup belum sempurna apabila substansi ajaran agama tidak dijadikan rujukan terpenting secara epistemologis ataupun aksiologis.

  Pada pihak lain, keberagamaan selalu melibatkan emosi ideologis dan ideologi yang merangsang kebangkitan emosional sehingga tidak jarang keberagamaan dengan emosionalitas penganutnya menumbuhkan dan menguatkan sikap fanatik dalam beragama. Akan tetapi, sikap fanatik dalam beragama merupakan keharusan bagi umatnya dalam meningkatkan keyakinan terhadap agamanya yang dipeluk oleh masing-masing penganut agama. Hanya dalam realitas sosial, fanatisme beragama “banyak:” yang bukan pada agamanya, melainkan pada organisasi keagamaan, para tokoh atau kiai, imam mazhab yang dianut, dan pada alirannya masing-masing.

  Quick View
 • Agribisnis Bandeng

  Rp37.500

  Pengadaan buku yang bermaterikan bahan untuk dibaca umum dengan jenjang pendidikan yang bervariasi, memadai, dan mudah dipahami, di samping yang tersedia sangat diperlukan. Tujuannya untuk membantu pembaca dalam melaksanakan kegiatan usaha langsung dengan berpanduan pada buku, dengan mempraktikan apa yang ingin diraih.

  Buku ini disusun untuk memenuhi kekurangan informasi yang saat ini dianggap langka di bidang peternakan dan perikanan khususnya agribisnis bandeng.

  Quick View
 • Agribisnis Belut

  Rp35.000

  Pengadaan buku yang bermaterikan bahan untuk dibaca umum dengan jenjang pendidikan yang bervariasi, memadai, dan mudah dipahami, di samping yang tersedia sangat diperlukan. Tujuannya untuk membantu pembaca dalam melaksanakan kegiatan usaha langsung dengan berpanduan pada buku, dengan mempraktikan apa yang ingin diraih.

  Buku ini disusun untuk memenuhi kekurangan informasi yang saat ini dianggap langka di bidang peternakan dan perikanan khususnya agribisnis belut.

  Quick View
X