1000 Babasan Jeung Paribasa Sunda

1000 Babasan Jeung Paribasa Sunda

Rp15.000

Buktosna, dona sawatawis paguneman para guru basa Sunda, diantawisna nalika lumangsung kongrès Basa Sunda taun 1993 di Gedung Merdèka Bandung, seueur anu ngangluh kirangna buku pangdeudeul pangajaran basa Sunda kanggo ngawulangkeun kabeungharan kecap, kalebet babasan sareng paribasa.

Kumargi kitu, sim kuring saparakanca nyobi-nyobi nyusun ieu buku anu dijudulan 1.000 Babasan jeung Paribasa Sunda. Unggal babasan jeung paribasa, diwuwuhan ku conto larapna dina kalimah, supados langkung kahartos. Disagedengeun diancokkeun kanggo pangdeudeul pangajaran disakola-sakola, ieu buku ogè tiasa dianggo kusakumna masyarakat umum. Kumargi kitu, conto-conto larapna dina kalimah ogè henteu dihususkeun di sabuderan sakola sareng pangajaranna baè.

100 in stock

Qty:
Category:

Description

Buku 1000 Babasan Jeung Paribasa Sunda

ISBN 979-730-027-7

Tahun terbit: 1994, (Cetakan ke 8 tahun 2012)

15 x 21 cm; 160 hlm.

Salasawios kahengker panyatur basa sunda kiwari, utamina di kalangan para siswa sareng para remaja umumna, nyaèta kirangna nyangking kabeungharan kecap basa sunda. Sumawanten kana ungkara-ungkara anu mangrupi pakeman basa mah, sapertos babasan sareng paribasa.

Kanggo ngungkulan èta hal, diantawisna ku medalkeun buku perkawis babasan sareng paribasa Sunda sanes teu aya èta ogè, namung upami dibandingkeun sareng kaperyogian, karaos kirang na tèh.

Buktosna, dona sawatawis paguneman para guru basa Sunda, diantawisna nalika lumangsung kongrès Basa Sunda taun 1993 di Gedung Merdèka Bandung, seueur anu ngangluh kirangna buku pangdeudeul pangajaran basa Sunda kanggo ngawulangkeun kabeungharan kecap, kalebet babasan sareng paribasa.

Kumargi kitu, sim kuring saparakanca nyobi-nyobi nyusun ieu buku anu dijudulan 1.000 Babasan jeung Paribasa Sunda. Unggal babasan jeung paribasa, diwuwuhan ku conto larapna dina kalimah, supados langkung kahartos. Disagedengeun diancokkeun kanggo pangdeudeul pangajaran disakola-sakola, ieu buku ogè tiasa dianggo kusakumna masyarakat umum. Kumargi kitu, conto-conto larapna dina kalimah ogè henteu dihususkeun di sabuderan sakola sareng pangajaranna baè.

X